راغب چشم بندی

راغب چشم بندی


راغب چشم بندی

متن آهنگ چشم بندی  راغبیکی ساز دلش کوکه یکی این گوشه غمگینهیکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینهیکی دنیاش همین خونس یکی تو فکر پروازهیکی رویاشو میبافه یکی دنیاشو میسازهنگو نگو نگو نگو دیره منو آشتی بده با منصدا کن خاطره هارو بگو دوباره برگردننه دیگه کم نمیاریم نه دیگه ما نمیبازیمدیگه این چشم بندی ..