روزبه بمانی بسه برگرد

روزبه بمانی بسه برگرد


روزبه بمانی بسه برگرد

متن آهنگ بسه برگرد از  روزبه بمانیRoozbeh Bemani Basse Bargardهر جا که میرم پیش چشمامیبغضم مثه یه کوه سنگینهیادت میفتم نفسم میرهدنیای این روزای من اینهیک لحظه چشمای تو رو دیدم تا پیش چشم همه زیبا شممن واسه اون یک ثانیه بایدچند سال دیگه منتظر باشمبسه برگرد من واسه تو عمرم جنگیدممرگمو با چشمم خودم ..

روزبه بمانی شمال

روزبه بمانی شمال


روزبه بمانی شمال

متن آهنگ شمال از  روزبه بمانیRoozbeh Bemani Shomalهوا بارونیه بازم واسه خاطره بازی کولتو بردارخودتو  قد یه دریا تا ساحل دست من بسپاربریم جایی که گفتی بار اول دوستم داریتوی جاده بمن با نم نم بارون بدهکاریمن باشمو تو باشیو یه حال آرومیه جاده باشه تا شمال با نم بارونعطر تو راه میفته باز از ..