امو بند دیوار ( ریمیکس )

امو بند دیوار ( ریمیکس )


امو بند دیوار ( ریمیکس )

متن ریمیکس دیوار از امو بنددیدی چی شد آخرش عشق تو قسمت کی شدچیزی که میخواستمو هی نمیشدمال من نبود اسم تو انگار تو فال من نبوداگه بود این وضع حال من نبودمیزنم به بیخیالی خودمویادم بره که تو شکستی دلمونمیخوام الکی هی فاز بردارمولی عوض شدی تا فهمیدی دوست دارمدیوار دیوار دیواره بین ماما ..