علی بهشتی دروغ گفتم

علی بهشتی دروغ گفتم


علی بهشتی دروغ گفتم

متن آهنگ دروغ گفتم علی بهشتی دروغ گفتم که من دوست ندارمتوو اون لحظه میخواستم کم نیارمدروغ گفتم میرم تنهات میذارمتوویی عمرم تویی دارو ندارمتویی عمرم تویی دارو ندارمدروغ گفتم دلم یه جای دیگه استنمیتونم یه روز با تو نباشمدروغ گفتم دیگه پیشت نمیامنیمخوام یک نفس از تو جدا  شمنمیخوام یک نفس از تو جدا ..