دانلود آهنگ جدید پیوند خواهرم

دانلود آهنگ جدید پیوند خواهرم


دانلود آهنگ جدید پیوند خواهرم

متن آهنگ خواهرم پیوند من دلم قرصه به هم‌شونه شدن با تو هنوز پای دنیای پر از دلهره و دلتنگی بین یک عالمه تشویش و جنون می‌دونم تو کنارم پا به پاهای خودم می‌جنگی من دلم قرصه که یک لحظه نمی‌ری بی من تو نمی‌ذاری یه لحظه‌ نفسم خالی شه من کنار تو نشستم به ..

دانلود آهنگ جدید پیوند درد کارون

دانلود آهنگ جدید پیوند درد کارون


دانلود آهنگ جدید پیوند درد کارون

متن آهنگ درد کارون پیوند یه پرنده تو قفس مرد اما پرواز مردنی نیست تو دلت خدا رو حس کن خیلی حرفا گفتنی نیست وقتی یه کویر باشی حرف بارون و میفهمی وقتی که یه رود باشی درد کارون و میفهمی متن آهنگ درد کارون پیوند تو که سرخوشی و بی درد چی میدونی از ..

دانلود آهنگ جدید پیوند حرف پایانی

دانلود آهنگ جدید پیوند حرف پایانی


دانلود آهنگ جدید پیوند حرف پایانی

متن آهنگ حرف پایانی پیونددر میان زلف تو شب های ظلمانی خوش استاختیارم دست تو هر جا که میرانی خوش استچشم در چشم تو رقصیدن چه حال دلکشیستبا تو خلوت کردن و رفتن به مهمانی خوش استمن برایت میدهم جان گر نمیدانی بداندوستت دارم برای حرف ئپایانی خوش استسر به زانوی تو بگذارم چه خواب ..