حامد همایون حاکم احساس

حامد همایون حاکم احساس


حامد همایون حاکم احساس

متن آهنگ ( متن ترانه ) حاکم احساس حامد همایونHamed Homayoun – Hakeme Ehsas تو همانی که توانی بکشانی دل مارا به جهانی که دلم میخواهدمن همانم که به جز عشق ندانم نتوانم بسپارم به کسی دل چون دلم میخواهدکه تو هم دردی و درمان و من این درد که جان میخرم و تاب ندارمکه ..