جمعی از هنرمندان منو بشناس

جمعی از هنرمندان منو بشناس


جمعی از هنرمندان منو بشناس

آهنگ جمعی از هنرمندان منو بشناس جمعی از هنرمندان منو بشناس متن آهنگ منو بشناس جمعی از هنرمندان اگر سر به سر تن به کشتن دهیم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهیم من یه خاکم که زخمی جنگه ایستاده با ..