دانلود آهنگ جدید سینا سرلک تهران از اینطرف

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک تهران از اینطرف


دانلود آهنگ جدید سینا سرلک تهران از اینطرف

متن آهنگ تهران از این طرف سینا سرلک در جاده هراز رودی پر از خروش دشتی پر از علف بر مرکبی سوار گم کرده راه خویش تنها و بی هدف دیدم کنار راه جایی نوشته بود تهران از این طرف یادت بهانه شد کم کم ترانه شد تهران از این طرف متن آهنگ تهران از ..