سعید شهروز تحمل

سعید شهروز تحمل


سعید شهروز تحمل

متن آهنگ سعید شهروز تحملپیش تو یه کوهی ام کهدل به برف و سرما دادهمنو با سردی نگاه کنکه تحملم زیادهپیش تو یه برگی ام کهتوی مشت خشم بادهمنو آواره ترم کنکه تحملم زیادهپشت بعضی این اشتباهاتگاهی هیچ اراده ای نیستکه نگهداری از عشقکار خیلی ساده ای نیسترنجشی میون ما هستکه نشونه علاقه استبا یه ..