دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی زیبا

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی زیبا


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی زیبا

متن آهنگ زیبا آرمان گرشاسبی من از غمم چنان دل کنده ام که از جنون چنین آه کنده ام به راه غم نمی یابد کسی تو را تبسمی حریف نمی بایدت که از دلش حریقی نمی آیدت به پای غم نمی یابد کسی تو را بدوریت منو عادت نده تو را به دستی نمیسپارم من ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شهر خاموش

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شهر خاموش


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شهر خاموش

متن آهنگ شهر خاموش آرمان گرشاسبی دور حصار این شهر یه خط تیره تو آسمون رفته دیگه روزای روشن از اینجا پر کشیده ما رو یادشون رفته عذاب این حال میکوبه به سیم جانی اما در این ویرانه ام سر میکشم به هر نشانی از آفتاب این میحوانم گر چه است پیش چشمم رفت مرا ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی کابوس

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی کابوس


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی کابوس

متن آهنگ کابوس آرمان گرشاسبیمنم آن شهری که یادش رفتهکسی را ندارد دلش میخواهدبرقصد سرمست ولی نا ندارددارد کابوس رفته مرا این تنها بودن مراشکنجه می هد ولی نمی کشدمرض  شب های  بی پنجرهآواز بی خاطره شکنجه میشوم شکنجه می شوممتن آهنگ کابوس آرمان گرشاسبیمنم ان شهری که یادش رفتهکسی را ندارد دلش میخواهدبرقصد سرمست ..