دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی زیبا

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی زیبا


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی زیبا

متن آهنگ زیبا آرمان گرشاسبیمن از غمم چنان دل کنده امکه از جنون چنین آه کنده امبه راه غم نمی یابد کسی تو راتبسمی حریف نمی بایدت***که از دلش حریقی نمی آیدتبه پای غم نمی یابد کسی تو رابدوریت منو عادت ندهتو را به دستی نمیسپارم*** من عاشقی ادامه داردمن از غمم چنان دل کنده ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شهر خاموش

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شهر خاموش


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شهر خاموش

متن آهنگ شهر خاموش آرمان گرشاسبیدور حصار این شهر یه خط تیره تو آسمون رفتهدیگه روزای روشن از اینجا پر کشیده ما رو یادشون رفتهعذاب این حال میکوبه به سیم جانیاما در این ویرانه ام سر میکشم به هر نشانیاز آفتاب این میحوانم گر چه است پیش چشمم رفتمرا باقیست خیالش گر چه هست پیش ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی کابوس

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی کابوس


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی کابوس

متن آهنگ کابوس آرمان گرشاسبیمنم آن شهری که یادش رفتهکسی را ندارد دلش میخواهدبرقصد سرمست ولی نا ندارددارد کابوس رفته مرا این تنها بودن مراشکنجه می هد ولی نمی کشدمرض  شب های  بی پنجرهآواز بی خاطره شکنجه میشوم شکنجه می شوممتن آهنگ کابوس آرمان گرشاسبیمنم ان شهری که یادش رفتهکسی را ندارد دلش میخواهدبرقصد سرمست ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی برمیگردم

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی برمیگردم


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی برمیگردم

متن آهنگ بر میگردم آرمان گرشاسبی غرق غربتم لحظه لحظه ی هر دقیقه ایکه بی تو طی شود خسارت استاگرچه خانه در اسارت است بمیرم که بی من چه جوری کشیدیبه چشمت چه دیدی برمیگردم کمی بمان برمیگردمحتی زخمی و نیمه جان برمیگردم حتی اگر فرشته ات اهریمن شداز دستش سرنوشت ما پرسیدن شد آرمان ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی تو را جویم

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی تو را جویم


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی تو را جویم

متن آهنگ تو را جویم آرمان گرشاسبیتو میروی و دیده ی من مانده بر آهتای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهتای روشنی دیده سفر کردی و دارماز اشکِ روان آینه ای بر سر راهتآرمان گرشاسبی تو را جویمآن شبنم افتاده به خاکم که ندارمبال و پر پرواز به خورشید نگاهتآیینه ی بختت سیه من ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی بگو به باران

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی بگو به باران


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی بگو به باران

متن آهنگ بگو به باران از آرمان گرشاسبیArman Garshasbi Begoo Be Baranبگو به باران ببارد امشب بگوبگو به باران ببارد امشببشويد از رخ غبار اين كوچه باغ ها را كه در زلالش سحر بجويدز بی كران ها حضور ما را كه در زلالش سحر بجويدز بی كران ها حضور ما را به جست و جوی ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شقایق

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شقایق


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی شقایق

متن آهنگ شقایق آرمان گرشاسبیبه جز تنت مبادا شقایقی ببویمتو هدیه کن دلی یا رمق به جست و جویمتو بهترین فریبی که از زمانه خوردمتو آخرین کلامی که تا ترانه بردم***تنهایی و تنهایی این عاقبت دل شدبی زمزمه نامت این حنجره باطل شدبر گونه من اشکی لغزید و نفهمیدم من بخت پریشانی بر آینه میدیدمشبم ..

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی مستم

دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی مستم


دانلود آهنگ جدید آرمان گرشاسبی مستم

متن آهنگ مستم از آرمان گرشاسبینای عشقم تشنه ی لبهای تو خامشم دور از تو و آوای تونای عشقم تشنه ی لبهای تو لبهای توهمچو باران از نشیب دره ها میگریزمپمیگریزم خسته در صحرای تو صحرای تومیگریزم خسته در صحرای تو صحرای تومستم از یک لحظه دیدارت هنوز هنوزوه چه مستی هاست در صهبای تو ..