آهنگ علیرضا خان این آدما (آنپلاگد )

آهنگ علیرضا خان این آدما (آنپلاگد )


آهنگ علیرضا خان این آدما (آنپلاگد )

متن آهنگ این آدما از علیرضا خانعشق من غصه نخوربدخوهاه دور و برموننمیبنی دوستای زندکیمونم دشمنوننعشق من غصه نخور دنیا همین جور نمیمونهی نفر نیست که برای ما دوتا دل بسوزنهبی رحمه بی رحممتن آهنگ این آدما علیرضا خانچقدر این آدما عشق نمی فیهمنبدن این اما هر چی تونستن زخم زدن این آدمابی رحمه بی ..