آهنگ علیرضا خان این آدما (آنپلاگد )

آهنگ علیرضا خان این آدما (آنپلاگد )


آهنگ علیرضا خان این آدما (آنپلاگد )

متن آهنگ این آدما علیرضا خان عشق من غصه نخور بدخوهاه دور و برمونن میبنی دوستای زندکیمونم دشمنونن عشق من غصه نخور دنیا همین جور نمیمونه ی نفر نیست که برای ما دوتا دل بسوزنه بی رحمه بی رحم متن آهنگ این آدما علیرضا خان چقدر این آدما عشق نیم فیهمن بدن این اما هر ..