پادکست دیجی آرپی و پرهام پارمیکس4

پادکست دیجی آرپی و پرهام پارمیکس4


پادکست دیجی آرپی و پرهام پارمیکس4

  دیجی آرپی و پرهام به اسم پارمیکس4متن پادکست پارمیکس دیجی آرپی و پرهام Dj Arpi & Parham Parmix4 ( Podcast ) عین عیار آدمه شین شروع لحظه یقاف قرار آدمه این سه حرف با هم میشن تفاوت ما با همهعشق تفاوت ما با همهپیاده تو بارون موهامون خیس دوتاموندوتامون از خدامون جون من جون ..

دانلود پادکست جدید دیجی آرپی و دیجی پرهام پارمیکس ( ریمیکس )

دانلود پادکست جدید دیجی آرپی و دیجی پرهام پارمیکس ( ریمیکس )


دانلود پادکست جدید دیجی آرپی و دیجی پرهام پارمیکس ( ریمیکس )

    متن پادکست پارمیکس دیجی آرپی و پرهامDj Arpi & Dj Parham Parmix ( Podcast )عاشق زارت منممجنون دیدارت منمبیماره بیمارت منم مناومدی مستم کنیاز بی کسی خستم کنیاینجوری وابستم کنی توخوش ترین سازم توییبانوی آوازم توییهرچی که میسازم تویی توبهترین درمونمیچشم و چراغ خونمیهر چی که میخونمی توکل دنیامی نور چشمامیاون که میخوامیعشق ..