جعفر وزیری ترانه سرا و شاعر

جعفر وزیری ترانه سرا و شاعر


جعفر وزیری ترانه سرا و شاعر

بیوگرافی جعفر وزیری جعفر وزیری شاعروترانه سرا وی متولدپنجم اردیبهشت ۱۳۵۳درشهرستان بندردیلم می باشد کارشعروترانه را بطور جدی و حرفه ای  از اواسط دهه هفتاد آغازکرد، و ترانه ها و شعرهای خیلی زیبایی رو تا کنون سروده اس و  کماکان با انجمن شعر بندر دیلم همکاری دارد. با توجه به ترانه ها و شعرهایی نابی ..