MP3s

Khashayar EtemadiKhaheshan

Khashayar Etemadi Bargashtam

Khashayar Etemadi Ye Harfi To Delam Monde

Khashayar Etemadi Eshghe Chand Sale

Khashayar Etemadi Ft Yaser Davoudian Boht

Khashayar EtemadiNegare Man

Khashayar Etemadi Bazi Taghdir

Khashayar Etemadi Tadaaei Kon