MP3s

Khashayar EtemadiKhaheshan
Khashayar Etemadi Bargashtam
Khashayar Etemadi Ye Harfi To Delam Monde
Khashayar Etemadi Eshghe Chand Sale
Khashayar Etemadi Ft Yaser Davoudian Boht
Khashayar EtemadiNegare Man
Khashayar Etemadi Bazi Taghdir
Khashayar Etemadi Tadaaei Kon