دانلود آهنگ جدید امیر رضا میرزایی صاحب زمان دانلود اهنگ آلبوم موزیک ویدیو کلیپ متن ترانه

دانلود آهنگ جدید امیر رضا میرزایی صاحب زمان

Amir Reza Mirzaie

Saheb Zaman

98,521 Hits
00:00
1398/08/15
دانلود آهنگ جدید امیر رضا میرزایی صاحب زمان
MP3 VIDEO ALBUM Teaser
Amir Reza Mirzaie
Saheb Zaman
Amir Reza Mirzaie
AmirAlmomenin
Amir Reza Mirzaie
Torke Shirazi
Amir Reza Mirzaie
Homaye Rahmat
Amir Reza Mirzaie
Ba To (Deklameh)
Amir Reza Mirzaie
Roze Pedar
Amir Reza Mirzaie
Rokhsate Janan
Amir Reza Mirzaie
Roze Madar

بازدید کننده گرامی , درصورتی که این موزیک مورد پسند شما بود

لطفا آنرا به اشتراک بگذارید


Lyric :

Safi Alishah

Music :

Pouya Pirouznia

Arrangement :

Pouya Pirouznia

Mix & Mastering :

Instagram :

Facebook :

Lyric :

Safi Alishah

Music :

Pouya Pirouznia

Arrangement :

Pouya Pirouznia
Mix & Mastering :

Instagram :

Facebook :

اي امــام حــیّ قــائم ، شــاه دیــن خالق جان ، قطـب امکـان ، مـاه دیـن
ای به فـیض دم بـه دم خـلّاق خلـق همّـــت شــــیرازهٔ اوراق خلــــق
ای وجـــودت علّــت ایجـــاد جـــان دســت عونــت بــانی بنیــاد جــان
ای خلیفــه حــق بــه ذات بــی مثــال راســت بــر قــّدت ردای ذوالجــلال
ای ز تــو گویــا زبــان جــان مــن نــاطق از تــو طــوطی بــستان مــن
از زبـــان قطـــره هـــا گویـــا تـــویی نی غلط ؛ هـم قطـره هـم دریـا تـویی
قطــره چبــود تــا دم از دریــا زنــد دم بــه گفتــار از مــن و از مــا زنــد
گــر عنایــات تــو نبــود مــا کــه ایــم خود تو گو معدوم محـض لاشـیء ایم
مــا چــو نــاییم و نــوا در مــا ز توســت ما چو کوهیم و صـدا در مـا ز توسـت
کــوه بــی معنــی کجــا دارد صــدا تـــا نیابـــد از تـــو بانـــگ مرحبـــا
نــای طــبعم را نــوای تــازه بخــش کــوه نطقــم را صــدای تــازه بخــش
چنــگ طبــع بــینــوا را ســاز کــن در «کُــه» ای کــوه آفــرین آواز کــن
گر تو خـواهی کُـه «لـسان الله» شـود ور نخــواهی کــوه هــا هــم کَــه شــود
ای ز عـــشقت ســـوز مـــا و آه مـــا وی اســیرت کــوه مـــا و کــاه مـــا
کــوه چبــود کــاین جهــان پــر صــدا هــست در معنــی ز نایــت یــک نــوا
کوه و صحرا جملـه در بحـر تـو غـرق زیــر و بــالا جملــه از جمــع تــو فــرق
من کـیم تـا دم زنـم از فـرق و جمـع ای تو جمله گفت هـا را نطـق و سـمع
مطلقی گرچه ز جمـع و فـرق و طـرف برتری گرچه ز صوت و گفـت و حـرف
هـــم منـــزه از شـــهود و از غیـــوب هــم مجــّرد از خطــاب و از خطــوب
هـــم مبـــّرا از نهـــان و از عیـــان هـــم معـــّرا از ثنـــاء و از بیـــان
لیک بر این جمله علمت جـامع اسـت سوی جمعت جمله اسماء راجع اسـت
چون تـو خـواهی خـاک هـا یابـد نـوا چــون تــو گــویی باد هــا جنبــد ز جــا
تــا نجنبــد بــاد عونــت ای جــواد بــرگ بیــدی کــی بجنبــد خــود ز بــاد
ای بــه جنــبش بادهــا از بیــد تــو کــی بجنبــد نطــق ، بــی تأییــد تــو
روح ها در تـن همـه محکـوم توسـت جنــبش هــر آنــشان معلــوم توســت
مــو نجنبــد تــا نجنبــانی تــواش گــل نرویــد تــا نرویــانی تــواش
بـــاد چبـــود عـــون جنباننـــده ات ای همــه جنبنــده ، جــان هــا بنــده ات
نطــــق نــــابود مــــرا امــــداد ده وآن ســـخن هـــای دقـــیقم یـــاد ده
نــور نطقــم را ز نــو «لامــع» نمــا قطــره را در بحــر خــود راجــع نمــا
قطــره چــون مــستغرق دریــا شــود آنچـــه گویـــد گفتـــۀ دریـــا بـــود
تاچه دیگر بـاز ، جـوشـد یـمّ عـشق دم زنـد از کیــف عـشق و کـمّ عــشق
عشق ؛ آن دریای بی قعـر اسـت و حـد کــه نــدارد کیــف و کمّ و جــزر و مــد
بــاز گــو کــآن بحــر ذخّــار وجــود زبــده چــون فرمــود اســرار وجــود

Related Music

Amir Reza Mirzaie
Saheb Zaman
Amir Reza Mirzaie
AmirAlmomenin
Amir Reza Mirzaie
Torke Shirazi
Amir Reza Mirzaie
Homaye Rahmat
Amir Reza Mirzaie
Ba To (Deklameh)
Amir Reza Mirzaie
Roze Pedar
avatar
  اشتراک در  
به من خبر بده
توسعه یافته شده توسط : گروه فناوری و توسعه وبداده نوین پارسا ( هونیا )